Teisės aktai

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Civilinis kodeksas34123.59 MBAtsisiųsti
Darbo kodeksas1231818.50 kBAtsisiųsti
Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo 8986120.50 kBAtsisiųsti
Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo10121191.00 kBAtsisiųsti
Tiekėjo (fizinio asmens) sąžiningumo deklaracijos forma121738.50 kBAtsisiųsti
Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos forma139342.50 kBAtsisiųsti
Viešojo pirkimo komisijos nario atmintinė1271217.63 kBAtsisiųsti
Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas (aktuali redakcija)1287149.50 kBAtsisiųsti
Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo237680.00 kBAtsisiųsti
Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto nešališkumo deklaracija, konfidencialumo pasižadėjimas 372336.50 kBAtsisiųsti
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (aktuali redakcija)1609167.50 kBAtsisiųsti
Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo2597161.00 kBAtsisiųsti
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės2165473.00 kBAtsisiųsti
Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties "Leader metodo įgyvendinimas" priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", administravimo taisyklių patvirtinimo1325600.00 kBAtsisiųsti
Viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija)848937.50 kBAtsisiųsti
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomosios priemonės patvirtinimo“ 1534154.97 kBAtsisiųsti
Dėl Normatyvinių įkainių tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones nustatymo metodikos patvirtinimo1631172.00 kBAtsisiųsti
Dokumentų ir archyvų įstatymas (aktuali redakcija)3810193.50 kBAtsisiųsti
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės1898189.50 kBAtsisiųsti
Statybos įstatymas (aktuali redakcija)1199502.00 kBAtsisiųsti
Turizmo įstatymas (aktuali redakcija)1591151.00 kBAtsisiųsti
Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklės1423176.00 kBAtsisiųsti
Tradicinių amatų klasifikacijos aprašas ir Tradicinių amatų klasifikacijos27691.35 MBAtsisiųsti
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (aktuali redakcija)1997970.00 kBAtsisiųsti
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Techninė pagalba" veiklos srities "Nacionalinis kaimo tinklas", Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos ir metinių veiksmų planų įgyvendinimo taisyklės1321739.00 kBAtsisiųsti
Kelių įstatymas (aktuali redakcija)15014104.50 kBAtsisiųsti
Dėl Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo 1277983.00 kBAtsisiųsti