Teisės aktai 2014-2020 m.

 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLĖS (nauja redakcija nuo 2018-12-12)

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (nauja redakcija nuo 2018-12-01)

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (nauja redakcija nuo 2018-11-08)

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (nauja redakcija 2018 m. spalio 18 d. )

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS( Nauja redakcija 2017 11 10)

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS ( nauja redkacija 2017 11 24)

SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLĖS

2013 m. gruodžio 17 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  2014-2020 m. PROGRAMA 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS (galioja nuo 2018 04 18)

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (nauja redakcija)

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITIES „PARENGIAMOJI PARAMA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKA

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  2014-2020 m.  PROGRAMOS PRIEMONĖS "LEADER" PROGRAMA

SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLĖS

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės vietos subjektams

Veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklės 

Nauja 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų administravimo procedūros aprašo redakcija