Teisės aktai 2014-2020 m.

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 11 18)

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (suvestinės  redakcijos  nuo 2016 11 12 iki 2021 11 18)


VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLĖS ( galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-12)

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLĖS (suvestinės redakcijos nu2015-06-04 iki 2021-06-12)


VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-30)

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS( suvestinės redakcijos nuo 2016 04 30 iki 2021 09 30)


LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  2014-2020 m. PROGRAMA 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (redakcija 2021 09  11  )

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS


LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  2014-2020 m.  PROGRAMOS PRIEMONĖS "LEADER" PROGRAMA

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITIES „PARENGIAMOJI PARAMA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS


TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITĮ „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, ĮGYVENDINIMO NUO 2018 METŲ TAISYKLĖS (galiojanti suvestinė nuo 2018-12-28)

TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITĮ „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS TAISYKLĖS

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITĮ „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, ĮGYVENDINIMO NUO 2018 METŲ TAISYKLĖS (galiojanti suvestinė nuo 2019-01-16)

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITĮ „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS TAISYKLĖS


2014–2020 M. PROGRAMINIO LAIKOTARPIO VIETOS PROJEKTŲ, PATEIKTŲ PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAS, ĮGYVENDINAMAS BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠAS. (aktuali redakcija nuo  2021 09 24)

PROCEDŪROS APRAŠO REDAKCIJA IKI 2018 12 12 VIETOS PROJEKTAMS, GAUTIEMS PAGAL KVIETIMUS PASKELBTUS PO 2017 m. rugsėjo 1 d.

PROCEDŪROS APRAŠO REDAKCIJA VIETOS PROJEKTAMS, GAUTIEMS PAGAL KVIETIMUS PASKELBTUS IKI 2017-09-01


SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLĖS


2013 m. gruodžio 17 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR  SKAIČIAVIMO METODIKA