Naujienos

2020.07.28
SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13

   

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

 

VPS priemonė „Socialinių paslaugų teikimo skatinimas“ kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Remiamos veiklos: Priemone siekiama skatinti kaimo bendruomenes ir kitas kaime veikiančias organizacijas užsiimti veiklomis, prisidedančiomis prie pagalbos neįgaliems, vienišiems, pagyvenusiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, užtikrinant visapusišką šių grupių asmenų integraciją.

Pagal šią priemonę remiami mažos apimties projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

•                    Socialinių paslaugų teikimu (pvz. skalbyklos, dušo paslaugos).

•                    Neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių priežiūra.

•                    Savanorystės skatinimu ir jaunimo įtraukimu.

•                    Kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešasis juridinis asmuo - viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma iki 54 000,00 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis eurų). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 27 000,00 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai eurų).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 54 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.vilkaviskiovvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugpjūčio  3 d. 9.00 val. iki 2020 m. rugsėjo  3 d. 16.00 val.  

Tinkami vietos projektų paraiškų pateikimo būdai:

  • Asmeniškas vietos projekto paraiškos pateikimas, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupei  adresu J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, 33 kab.
  • Registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu – vilkaviskiovvg@gmail.com.
  • karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ .

 Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biure, adresu:

J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis ir telefonu 8 615 75907 darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos, penktadienis nuo 8.00 valandos iki 15.45 valandos, pietų pertrauka nuo 12.00 valandos iki 12.45 valandos.

 

Kvietimo informacija 


Atgal