Naujienos


2021.01.04
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga įgyvendina projektą “NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje”

   

 

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga įgyvendina projektą “NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje”

Projekto vykdytojas - Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos  kartu su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija,   Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių  Klubu ,,Rudenėlis“, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos  Vilkaviškio skyriumi,  Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugove, Vilkaviškio Rajono Nefrologinių Ligonių Draugija, Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija, Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“, Lietuvos šaulių sąjungos Vilkaviškio P. Karužos 406-oji šaulių kuopa ir Vilkaviškio miesto bendruomene.

Projekto finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

Sutartis -  Nr. J2-426, 2020 birželio mėn. 30 d.

Projekto veikla – NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje.

Paramos suma –  5812,00 Eur.

Projekto tikslas - skatinti Vilkaviškio miesto seniūnijos nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, viešinti visuomeninę veiklą, aktyvinti gyventojų užimtumą ir savanorystę.

Projekto uždaviniai:

1. Vykdyti socialinę veiklą, skirtą socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms.

2. Organizuoti  renginius ir kitas priemones, skatinančias socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą.

3. Organizuoti veiklas, skirtas narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti.

4. Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą.

5. Įsigyti priemonių bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti.

6. Įsigyti priemonių sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti.

Vykdytos veiklos:

Vilkaviškio Pagyvenusių Žmonių  Klubas ,,Rudenėlis“ vienija senjorus turi savo teatro trupę. Projekto lėšomis  klubui nupirkta 20 vnt. kėdžių, užuolaidos ant langų ir projektoriaus ekranas. Dabar pagyvenę žmonės gales tęsti  tradiciją susitikimų metu  pasijungti kompiuterį su multimedija ir apžvelgti savo veiklą, patogiai susėdus ant minkštų kėdžių.

Lietuvos raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyriaus savanoriai lanko vienišus, senyvo amžiaus Vilkaviškio seniūnijos gyventojus, kartu su Maltos ordino tarnyba vykdo akciją „Maltos sriuba“, kurios metu renkamos lėšos  labdaros valgyklai. Projekto metu  nupirktas šaldytuvas  maisto produktams susidėti ir kalėdinių dovanų rinkiniai lankomiems žmonėms.

Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) Vilkaviškio P. Karužos 406-oji šaulių kuopa savo veiklai vystyti įsigijo nešiojamąjį kompiuterį, projektorių  ir projektoriaus ekraną. Pats pagrindinis darbas vyksta kuopoje, o jauniesiems šauliams papildomi užsiėmimai vyksta Vilkaviškio S. Nėries pagrindinėje mokykloje  ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Taip pat vykdomas vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, kuris skatina asmeninių gebėjimų ugdymą, skatina kultūrinę ir švietėjišką veiklą. Pranešimams, paskaitoms bei kitiems renginiams naudojamos paruoštos skaidrės, schemos, diagramos ir pan., o tam reikalinga kompiuterinė technika, kurią turėjome skolintis. Tai sudarydavo daug nepatogumų, nes projektorius reikalingas kiekvieną savaitę, o pasiskolinti ne visada pavykdava. Tiek su jaunaisiais šauliais, tiek ir su šauliais vedami paminėjimai Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, birželio 27 d. (Šaulių sąjungos įkūrimo diena), Liepos 6-oji, Politinių kalinių ir tremtinių diena, Mokslo žinių diena, Spalio 9 d. (Vilkaviškio šaulių įsikūrimo diena 1919-10-09), Lietuvos kariuomenės diena ir pan. Vasarą dauguma jaunųjų šaulių dalyvauja vasaros sukarintose stovyklose, grįžę demonstruoja nuotraukas apie stovyklas, dalijasi patirtais įspūdžiais. Projekto metu įgytos kompiuterinės priemonės žymiai palengvins, pagyvins darbą su kuopos šauliais ir jaunaisiais šauliais, pakels į aukštesnį lygmenį.

Asociacija Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“

Organizuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo renginius projekto metu  įsigijo laminavimo aparatą ir stalo žaidimus. Įsigyti stalo žaidimai (Secret Hitler, The Crew: The Quest for Planet Nine, Kingdomino, High Society, Terramara, Underwater Cities, Inuit: The Show Folk, Sagrada, Wacky Races: The Board Game ir Concept) praplėtė ir atnaujino Asociacijos Vilkaviškio stalo žaidimų klubo „Viažiniukas“  turimų žaidimų asortimentą. Jis pasipildė įvairios trukmės, sudėtingumo ir mechanikų stalo žaidimais. Tai padės ne tik įvairiau praleisti laisvalaikį Klubo nariams, bet ir pritraukti naujokų. Įsigytas laminavimo aparatas, popierius ir laminavimo vokai Klubui atveria galimybes mėgautis „spausdink ir žaisk“ (angl. print and play) tipo žaidimais, tą patį lapą naudojant daugybę kartų. Taip pat, tai prasivers organizuojant renginius, nes bus sumažinti kaštai.

Asociacija Vilkaviškio “Gražinos” skautų draugovė

Asociacija vienija Vilkaviškio suaugusius skautus, kurie siekia efektyvaus įvairiapusio vaikų ir jaunimo ugdymo, pilietiškumo bei atsakomybės skatinimo bei dirba su skautais Vilkaviškyje. Organizacijos veiklos tikslai: laisvalaikio organizavimas nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; neformalus ugdymas; pilietinis ugdymas; savanoriškos veiklos įvairias veiklas vaikams ir jaunimui. Projekto lįšomis įsigyta 10 pilnų skautiškų uniformų bei priemonių minėtoms veikloms organizuoti.

Vilkaviškio miesto bendruomenė

Kasmet organizuoja Vėlinių dieną žvakučių uždegimo akciją senosiose Vilkaviškio kapinėse, projekto metu įsigijo  žvakučių. Vėlinių žvakučių uždegimo akciją senosiose kapinėse Vilkaviškio miesto bendruomenė organizavo lapkričio 1-mą. Buvo kviečiami visi uždegti po žvakelę senosiose Vilkaviškio kapinėse ir taip pagerbti čia palaidotus žymius mūsų krašto žmones. Tai buvo jau 4-tą kartą organizuojamas toks renginys. 15-tą val. organizuotai uždegant žvakutes dalyvavo 17-ka žmonių, kaip ir praėjusiais metais, aktyviai dalyvavo  socialinės globos grupinio gyvenimo namų gyventojai. Žvakutės buvo uždegtos ant kiekvienos kapavietės. Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientų ir darbuotojų pasveikinimui įsigijo ir perdavė dovanėles.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija turi vokalinį ansamblį ,,Kraštiečiai“  kur jame dalyvauja žmonės su negalia ir senjorai, viso 12 asmenų iš 9 moterys kurioms reikalingi sceniniai rūbai. Projekto lėšomis  Draugijos ansambliui ,,Kraštiečiai“   nusipirko  audinį ir pasisiuvo  9 koncertines sukneles.

Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija

Draugija propaguoja ,,Bočios“ žaidimą, todėl įsigijo bočios kamuoliukų vidaus ir lauko žaidimui.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga nori plėsti savo narių (kaimo bendruomenių) veiklų įvairovę. Norisi, kad veiklos vykdomos mieste būtų perkeliamos ir į kaimus, todėl apsiėmė koordinuoti šį projektą bei  kvietė projekto partnerius bendradarbiauti,į  susitikimus, pasitarimus bendruomenių sąjungos kabinete. Kabinete vasaros metu būna labai karšta, o žiemą vėsoka, todėl įsigytas oro kondicionierius ir kompiuteris, kuriuo Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“  Vilkaviškio bendrijai bus padedama rinkti ir kaupti informaciją apie organizacijos narius, jų veiklas,  rengti projektus, pateikti ataskaitas.

Alvito, Patunkiškių ir Karalių kaimo bendruomenės kartu vykdė projekte numatytas veiklas, tam suteikdamos savo patalpas, prisidėdamos savanoriškais darbais prie renginių organizavimo.

 


Atgal