Naujienos


2021.03.26
SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16

   

 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

VPS priemonė  „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5

Remiamos veiklos:  naujos produkcijos gamybos, produkcijos perdirbimo, paslaugų teikimo ir panašios veiklos (pvz., vaistažolių rinkimas ir džiovinimas, sulčių spaudimas, kepinių, duonos gamyba, suvenyrų, rankdarbių gamyba ir pardavimas, kirpyklų, siuvyklų, batsiuvio ir panašios paslaugos, edukacinių programų kūrimas ir vedimo paslaugos ir kt.).

Šia priemone skatinamos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios VVG teritorijoje, įsigyti reikiamą įrangą, įrengimus, techniką vietos produkcijai iš ūkininkų, kaimo gyventojų, amatininkų, kitų verslo subjektų veikiančių kaime, supirkti, perdirbti, saugoti ir paruošti pardavimui, taip pat parduoti vietos produkciją. Taip pat skatinamas teminių kaimų kūrimasis į bendrą veiklą apjungiant kaime veikiančius amatininkus, kulinarinio paveldo puoselėtojus ir šiaip veiklius kaimo gyventojus, kurie pritrauktų turistus į kaimo vietovę bei skatintų kaimo gyventojų užimtumą, kuriant darbo vietas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

viešasis juridinis asmuo - viešosios ir grupinės naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 300 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 100 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2

Priemonė skirta ne žemės ūkio ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti. Veikla gali apimti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Skatinami nauji, inovatyvūs verslai, kuriais būtų kuriami nauji produktai ar teikiamos naujos paslaugos VVG teritorijos sąlygomis.

Priemone skatinamos VVG teritorijos gyventojų -  jaunimo ir jaunų asmenų privataus verslo kūrimas. Siekiama, kad jaunimas ir jauni asmenys kurtų verslus VVG teritorijoje, gerintų VVG teritorijos ekonominę padėtį, užimtumą bei liktų čia gyventi, o ne išvyktų į didmiesčius ar užsienį. Veiklos sritimi planuojama sukurti darbo vietų.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat verslo plane (FSA 2 priedas) pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

Tinkami vietos projekto vykdytojai:

Kaimo gyventojai - fiziniai asmenys, siekiantys užsiimti ne žemės ūkio veikla. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus. Privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 129 479,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

43159,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
  • Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.4

Remiamos veiklos:

priemonė skirta ūkio subjektams, ketinantiems plėsti ekonominę veiklą kaimo vietovėje. Skatinamos įvairios ekonominės veiklos apimančios ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą ir pardavimą, įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų teikimą. Skatinami nauji, inovatyvūs verslai, kuriais būtų kuriami nauji produktai ar teikiamos naujos paslaugos VVG teritorijos sąlygomis.

Tinkami vietos projekto vykdytojai:

kaimo gyventojas, ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus, privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 76 972,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

38 486,00  Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
  • Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 506 451,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.vilkaviskiovvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 31 d. 9.00 val. iki 2021 m. balandžio 30 d. 16.00 val.  

Tinkami vietos projektų paraiškų pateikimo būdai:

  • Asmeniškas vietos projekto paraiškos pateikimas, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupei  adresu J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, 33 kab.
  • Registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu – vilkaviskiovvg@gmail.com.
  • Karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „Paraiškų dėžute“, kuri įrengta  ant pastato sienos prie lauko durų. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.  Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo VPS vykdytoja galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš VPS vykdytojos informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su VPS vykdytoja, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga;
  • Elektroniniu paštu, kai pasirašyta vietos projekto paraiška nuskenuojama ir siunčiama VPS vykdytojai elektroninio pašto adresu vilkaviskiovvg@gmail.com. Šį vietos projektų paraiškų pateikimo būdą galima naudoti  teikiant mažus vietos projektus (iki 10 tūkst. Eur);

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biure, adresu:

J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis ir telefonu 8 615 75907 darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos, penktadienis nuo 8.00 valandos iki 15.45 valandos, pietų pertrauka nuo 12.00 valandos iki 12.45 valandos.

Kvietimo Nr. 16 dokumentacija


Atgal