Naujienos


2022.11.18
Skelbiamas kvietimas Nr. 21 teikti vietos projektus

  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

VPS priemonė  „Jaunimo iniciatyvų skatinimas“ kodas LEADER-19.2-SAVA-7

Remiamos veiklos:

 Pagal šią priemonę remiami projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

•   Bendrų, visą VVG teritoriją apimančių jaunimo renginių organizavimu;

•   Stovyklų organizavimu;

•   Žygių organizavimu;

• Iniciatyvomis, skatinančiomis jaunimą aktyviau dalyvauti kaimo bendruomenių veikloje;

•   Kt.

Šia priemone bus remiami įvairūs veiklų projektai, inicijuoti ir įgyvendinami jaunimo, skatinantys bendradarbiauti ne tik patį įvairių grupių jaunimą, bet į bendradarbiavimą įtraukti ir kitas organizacijas, dirbančias su vaikais ir jaunimu, t.y. nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, kurių veiklos tikslai ir uždaviniai susiję su vaikų ir jaunimo užimtumo, aktyvinimo, švietimo veiklomis, pvz. vaikų dienos centrai, jaunimo atviros erdvės ir t.t. Tokiu būdu siekiant kuo daugiau jaunimo įtraukti į viešą kaimo gyvenimą, kaimo vietovę padaryti patrauklia veiklų, užimtumo aspektu ir taip paskatinti patiems jaunuoliams pasirūpinti aktyviu laisvalaikiu praleidimu.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Viešasis juridinis asmuo - viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai:       

1. Nevyriausybinės organizacijos;

2. Viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurių veiklos tikslai ir uždaviniai susiję su vaikų ir jaunimo užimtumo, aktyvinimo, švietimo veiklomis, pvz. vaikų dienos centrai, jaunimo atviros erdvės ir t.t.

3.  Kaimo bendruomenės ir t.t.

Partneriai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ partneriui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 5446,72 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 5446,72 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki:

• 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą;

• 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

VPS priemonės „Socialinių paslaugų teikimo skatinimas“ kodas LEADER-19.2-SAVA-10

Remiamos veiklos:

 Priemone siekiama skatinti kaimo bendruomenes ir kitas kaime veikiančias organizacijas užsiimti veiklomis, prisidedančiomis prie pagalbos neįgaliems, vienišiems, pagyvenusiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, užtikrinant visapusišką šių grupių asmenų integraciją.

Pagal šią priemonę remiami mažos apimties projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

• Socialinių paslaugų teikimu (pvz. skalbyklos, dušo paslaugos).

• Neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių priežiūra.

• Savanorystės skatinimu ir jaunimo įtraukimu.

• Kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Viešasis juridinis asmuo - viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai:

•         Viešasis juridinis asmuo - viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

•           Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, kurių savininkas Vilkaviškio r. savivaldybė, viešoji įstaiga, kurios savininkas arba dalininkas yra Vilkaviškio r. savivaldybė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 52863,70 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 26431,85 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 58310,42 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.vilkaviskiovvg.lt ir www.nma.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis. Taip pat šioje spaudoje: rajoniniame laikraštyje „Santaka“.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. lapkričio 21 d. 8:00 val. iki 2023 m. sausio 19 d. 15 val.

Vietos projektų paraiškos, paraiškos priedai ir (arba) papildomi dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu priimami el. pašto adresu – vilkaviskiovvg@gmail.com   

 Papildomai prašome pateikti paraiškų ir el. versijas el. pašto adresu – vilkaviskiovvg@gmail.com

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biure (J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis)  darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienis nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: projekto vadovė Lina Kružinauskienė (tel. nr. 861575907, el. p. lina.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt ); administratorė Simona Bražinskaitė (tel. nr. 867991076, el. p. simonabrazinskaite@gmail.com ), finansininkė Ingrida Čivinskienė  (tel. nr. 867991082, el .p. .ingrida.civinskiene@gmail.com , viešųjų ryšių specialistė Asta Jurevičienė (tel. nr. 868404939, el. p. vilkaviskiovvg@gmail.com ).

Kvietimo informaciją rasite čia :  http://www.vilkaviskiovvg.lt/38629/vps-strategijos-kvietimai/2016-2023-m-strategija.html

 


Atgal