Naujienos


2023.01.25
Skelbiamas kvietimas Nr. 22 teikti vietos projektus

   

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 22

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

VPS priemonės „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas  bendruomenės užimtumui ir turizmui“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Remiamos veiklos:

Pagal šią priemonę remiami projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

1)            Infrastruktūros, skirtos vaikų priežiūrai, kūrimas ir plėtra. Skatinama Vilkaviškio VVG teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas kurti ar plėtoti infrastruktūrą ir priemones, užtikrinančias vaikų iki 14 metų, priežiūrą. Priemone siekiama palengvinti tėvų grįžimą/įsiliejimą į darbo rinką, padidinti galimybes vykdyti individualią veiklą Pagal šią priemonę remiami projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

a.            Vaikų dienos centrų kūrimu ar plėtra;

b.            Esamų pastatų/erdvių pritaikymu vaikų priežiūros veiklai vykdyti (įrangos, baldų ir kt. įsigijimu).

2)            Infrastruktūros pritaikymas jaunimo veiklai.  Siekiama išnaudoti esamą infrastruktūrą kaime pritaikant ją jaunimo veikloms vykdyti ir sudarant jaunimui efektyviau, kokybiškai, įvairiau praleisti savo laisvalaikį. Pagal šią veiklos sritį remiami projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

a.            Atvirų jaunimo erdvių sukūrimu;

b.            Esamų pastatų/erdvių pritaikymu jaunimo veiklai vykdyti;

3)            Įrangos ir baldų įsigijimu. Sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra.  Skatinamas nedidelės apimties sporto ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūros kūrimas tiek atvirose erdvėse (parkuose, skveruose, aikštynuose), tiek uždarose patalpose tose Vilkaviškio krašto VVG teritorijose, kur vaikams ir jaunimui nėra kitų galimybių aktyviai sportuoti ir sveikai leisti laisvalaikį. Remiami projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

a.            Lauko treniruoklių įrengimu;

b.            Įvairaus pobūdžio treniruoklių įrengimu bendruomenės namuose ar kitose viešuosiuose pastatuose;

c.            Tinklinio, krepšinio, riedučių, lauko gimnastikos ir kt. sporto šakų aikštynų įrengimu;

d.            Vaikų žaidimo aikštelių įrengimu;

e.            Kt.

4)            Viešųjų erdvių tvarkymas. Skatinamas atvykstamasis ir vietinis turizmas, turistų poreikių, susijusių su patogia viešąja infrastruktūra tenkinimas, ypatingai kreipiant dėmesį į neįgaliųjų turistų poreikius, pritaikant takelius, nuovažas paraplegikams, įrengiant garsinius ar Brailio raštu surašytus informacinius stendus.

Remiami projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

a.            Vandens telkinių pakrančių valymu ir tvarkyba.

b.            Stovyklaviečių, trumpo sustojimo vietų įrengimu.

c.            Laisvalaikio praleidimo infrastruktūros įrengimu.

d.            Vandens turizmo infrastruktūros formavimu.

e.            Netradicinių erdvių pritaikymu turizmo reikmėms.

5)            Infrastruktūros, skirtos pagyvenusių žmonių priežiūrai, kūrimas ir plėtra. Skatinama Vilkaviškio VVG teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas kurti ar plėtoti infrastruktūrą ir priemones, užtikrinančias pagyvenusių žmonių  priežiūrą. Priemone siekiama palengvinti pagyvenusių žmonių įsiliejimą į bendruomenės veiklą. Pagal šią priemonę remiami projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

a.            Pagyvenusių žmonių  dienos centrų kūrimu ar plėtra;

b.            Esamų pastatų/erdvių pritaikymu bendruomenės veiklai vykdyti (įrangos, baldų ir kt. įsigijimu).

Skatinamas bendradarbiavimas įgyvendinant vietos projektus pasinaudojant gerąja patirtimi, vykdant veiklas bei dalinantis žmogiškaisiais ištekliais (pvz. atliekant savanoriškus fizinius darbus)

Priemone neplanuojama kurti darbo vietų. Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“ pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka „Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas  bendruomenės užimtumui ir turizmui“ Nr. LEADER-19.2-7.2 tikslus, remiamas veiklas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1.            Viešasis juridinis asmuo - viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

2.            Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

3.            Biudžetinė įstaiga, kurių savininkas Vilkaviškio r. savivaldybė.

4.            Viešoji įstaiga, kurios savininkas arba dalininkas yra Vilkaviškio r. savivaldybė.

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai:       

1.        Viešasis juridinis asmuo - viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

2.            Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, kurių savininkas Vilkaviškio r. savivaldybė, viešoji įstaiga, kurios savininkas arba dalininkas yra Vilkaviškio r. savivaldybė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 49250,66 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 49250,66  Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki:

• 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

VPS priemonė  „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5

Remiamos veiklos:  naujos produkcijos gamybos, produkcijos perdirbimo, paslaugų teikimo ir panašios veiklos (pvz., vaistažolių rinkimas ir džiovinimas, sulčių spaudimas, kepinių, duonos gamyba, suvenyrų, rankdarbių gamyba ir pardavimas, kirpyklų, siuvyklų, batsiuvio ir panašios paslaugos, edukacinių programų kūrimas ir vedimo paslaugos ir kt.).

Šia priemone skatinamos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios VVG teritorijoje, įsigyti reikiamą įrangą, įrengimus, techniką vietos produkcijai iš ūkininkų, kaimo gyventojų, amatininkų, kitų verslo subjektų veikiančių kaime, supirkti, perdirbti, saugoti ir paruošti pardavimui, taip pat parduoti vietos produkciją. Taip pat skatinamas teminių kaimų kūrimasis į bendrą veiklą apjungiant kaime veikiančius amatininkus, kulinarinio paveldo puoselėtojus ir šiaip veiklius kaimo gyventojus, kurie pritrauktų turistus į kaimo vietovę bei skatintų kaimo gyventojų užimtumą, kuriant darbo vietas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešasis juridinis asmuo - viešosios ir grupinės naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 97789,49 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48894,74 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95  proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2

Remiamos veiklos: priemonė skirta ne žemės ūkio ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti. Veikla gali apimti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Skatinami nauji, inovatyvūs verslai, kuriais būtų kuriami nauji produktai ar teikiamos naujos paslaugos VVG teritorijos sąlygomis.

Priemone skatinamos VVG teritorijos gyventojų -  jaunimo ir jaunų asmenų privataus verslo kūrimas. Siekiama, kad jaunimas ir jauni asmenys kurtų verslus VVG teritorijoje, gerintų VVG teritorijos ekonominę padėtį, užimtumą bei liktų čia gyventi, o ne išvyktų į didmiesčius ar užsienį. Veiklos sritimi planuojama sukurti darbo vietų.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat verslo plane (FSA 2 priedas) pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kaimo gyventojai - fiziniai asmenys, siekiantys užsiimti ne žemės ūkio veikla. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus. Privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 26255,73 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 26255,73 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis :

  • Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 173295,88 Eur (147040,15 iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, 26255,73 Eur iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšų).

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai rasite čia: http://www.vilkaviskiovvg.lt/38629/vps-strategijos-kvietimai/2016-2023-m-strategija.html (22 kvietimas).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. vasario 1 d. 8:00 val. iki 2023 m. kovo 31 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos, paraiškos priedai ir (arba) papildomi dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu priimami el. pašto adresu – vilkaviskiovvg@gmail.com.     

 Papildomai prašome pateikti paraiškų ir el. versijas el. pašto adresu – vilkaviskiovvg@gmail.com.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biure (J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis)  darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienis nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: projekto vadovė Lina Kružinauskienė (tel. nr. 861575907, el. p. lina.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt ); administratorė Simona Bražinskaitė (tel. nr. 867991076, el. p. simonabrazinskaite@gmail.com ), finansininkė Ingrida Čivinskienė  (tel. nr. 867991082, el .p. .ingrida.civinskiene@gmail.com , viešųjų ryšių specialistė Asta Jurevičienė (tel. nr. 868404939, el. p. vilkaviskiovvg@gmail.com ).


Atgal