VVG projektai

„Leader" metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio krašto VVG įgyvendina projektą „Leader" metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader" veiklos sritį „Parengiamoji parama".

Planuojama projekto pradžia – 2015 m. rugsėjo 1 d.

Planuojama projekto pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.

Paramos sutartis pasirašyta 2015 m. liepos 13 d. Sutarties numeris 42PP-KM14-1-05367-PR001

Paramos suma – 8179,00 Eur.


page_banner_paramaN_jpg_095100.jpgleader_logo.jpgVVG_20logotipas_1.jpgLietuvos_LEADER_logo_RGB_900x1200px_2.jpg


Projektas „Sūduvos krašto žmonių skatinimas teritoriniam bendradarbiavimui organizuojant amatų muges, kapelų šventes ir vakaruškas"

 
Tarptautinio bendradarbiavimo projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas". 
Paramos sutarties Nr. 4TT-KM-12-1-0002-PR001.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2013 m. birželio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.
Bendra projekto vertė – 366 113,00 Lt. 
Paramos suma, skirta Kalvarijos vietos veiklos grupei – 87 078,00 Lt.
Paramos suma, skirta Šakių krašto vietos veiklos grupei – 74 365,00 Lt.
Paramos suma, skirta Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupei – 204 670,00 Lt.
Projekto tikslas – bendruomeninių tradicinių renginių organizavimas, krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimas, bendruomeninių iniciatyvų stiprinimas ir plėtra.
Projekto uždaviniai:
1. Naujos organizacinės struktūros sukūrimas, naujų darbo vietų įsteigimas;
2. Kaimo gyventojų aktyvinimas, tautinių tradicijų puoselėjimas per bendruomeninius renginius;
3. Gerosios patirties sklaida, partnerystės skatinimas per inovatyvias informacines technologijas;
4. Regiono populiarinimas dalyvaujant renginiuose, pristatant krašto tradicijas, papročius, tautinį kostiumą;
5. Krašto populiarinimas per leidinius, skrajutes, reklaminius lankstinukus;
6. Projekto rezultatų viešinimas.
 
page_banner_paramaN_jpg_095100.jpgleader_logo.jpgVVG_20logotipas_1.jpgLietuvos_LEADER_logo_RGB_900x1200px_2.jpg

 

Projektas „Vilkaviškio krašto VVG įgyvendinančių asmenų ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas“.

Pagrindinis projekto tikslas – telkti Vilkaviškio krašto VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant vietos 2007–2013 metų strategiją.
Projekto veiklos – informaciniai renginiai potencialiems vietos projektų vykdytojams, kurių metu bus nustatomas mokymosi poreikis ir atliekamas jo tikslinimas, kurių metu potencialūs vietos projektų vykdytojai, bus aktyvinami ir skatinami teikti vietos projektų paraiškas supažindinant su LEADER metodo įgyvendinimu. Informaciniai renginiai planuojami organizuoti pagal priemones „Verslumo skatinimas“, „Amatų plėtros skatinimas“, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2010 m. kovo mėn. – 2014 m. rugsėjo mėn.

page_banner_paramaN_jpg_095100.jpg

VVG_20logotipas_1.jpgLietuvos_LEADER_logo_RGB_900x1200px_2.jpgleader_logo.jpg


Projektas „Ilgalaikių kultūrinio bendradarbiavimo tinklų kūrimas apibus sienos".
Kultūriniai žmonių skirtumai yra nuvertinami, tačiau jie turi labai didelę reikšmę. Skirtingų kultūrų, skirtingas temperamentas, papročiai, skirtingai vertinama muzika, skiriasi amatai, skiriasi skoniai, kultūrinis paveldas. Bendras projekto tikslas stiprinti, skatinti ir palaikyti bendradarbiavimą tarp bendruomenių abiejose sienos pusėse, siekiant tolygaus Lietuvos–Lenkijos pasienio regionų vystymosi socialinėje-ekonominėje, aplinkosaugos ir kultūros srityje. Projekto vykdymo metu siekiama susipažinti su abiejų tautų kultūra, muzika, amatais. Detalusis projekto tikslas – bendradarbiavimo tarp bendruomenių tinklų abipus sienos kūrimas bei bendrų kultūrinių renginių organizavimas. Projektas atitinka 2 prioriteto, 2.1. subprioritetą „Sustiprėjęs bendradarbiavimas ir socialiniai - kultūriniai tinklai". Bendros projekto veiklos bus nukreiptos į bendrus ilgalaikio pobūdžio renginius. Abu šio projekto Partneriai „Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė ir Rutka-Tartak valsčius - turi ilgametę patirtį kultūrinių renginių organizavime.
Po daugelio metų izoliacijos dėl atsiradusios sistemos, bendruomenės, gyvenančios pasienio regione prarado bendradarbiavimo galimybę. Įgyvendinus Schengeno erdvės susitarimą dėl laipsniško bendrųjų sienų kontrolės panaikinimo, atnaujinus esamus komunikacijos takus ir tai pagerino betarpiškų kontaktų tarp pasienio regiono gyventojų galimybę. Daugelis pasienio teritorijų gyventojų abiejose sienos pusėse turi giminaičių. Kadaise priklausėme vienai parapijai. Šiai teritorijai būdingos plačios liaudies kultūros tradicijos muzikos, šokio ir amatų srityse, tačiau trūksta bendradabiavimo tinklų. Todėl ir atsirado bendrojo projekto įgyvendinimo būtinumas.
Šiaurės Suvalkija (Lenkijoje), o tiksliau Rutka-Tartak valsčius - ypatingas Lenkijos regionas. Čia ypač rūpestingai saugoma praeities dvasia. „Nei grožis, nei Dievo įsakymai nekinta niekuomet“. „Ir čia poledyninės tylos šalyje – Šiaurės Suvalkijoje - viskas kaip buvę – žmonėms ir sau – pavasaris, vasara, ruduo ir žiema nurodo žydėjimo, derliaus brendimo ir miego laiką. Ir tegul taip lieka iki pabaigos“ (Jan Bacevicz).
Bendradarbiavimo skatinimas, bendri susitikimai, renginiai, varžytuvės taps puikia proga paveldo išsaugojimui. Tai turės teigiamą įtaką betarpiškiems, asmeniniams ryšiams tarp savivaldybių, bendruomenių, gyventojų ir svečių. Įgyvendinus projektą, susidarys nauja veiklos, meninio ir kultūrinio lygio, konkurencijos samprata, susidarys nauji bendradarbiavimo ryšiai, vyks pasikeitimas patirtimi panašia veikla užsiimančių asmenų tarpe. Projektu bus remiama tautodailės plėtra, bendri renginiai leis ne tiktai susipažinti su kaimyninių šalių tautodaile, bet taip pat atsivers naujas rinkas, kuriose bus galima keistis gaminiais ir juos parduoti.
Projekto gavėjais bus liaudies meistrai gyvenantys Lenkijoje ir Lietuvoje, Suvalkijos regione bei renginių dalyviai, t.y. Rutka-Tartak valsčiaus bei kaimyninių valsčių gyventojai, atostogaujantis šiame regione turistai, bei svečiai iš Lietuvos , t.y. Vilkaviškio rajono gyventojai.
Daugiau informacijos apie projektą: http://rutkatartak-vilkaviskis.eu/

ue_spf_medium_lt.jpgspf_logo_lt.jpg